Εθνική σύνταξη

Πουλοπούλου Ευανθία

Δημοσιεύσεις: 8

Δημοσιεύτηκε στις: 07/11/2022 09:35

Ο σύζυγός μου παίρνει σύνταξη από το ΤΕΒΕ (νυν ΕΦΚΑ)

Εγώ έχω 10 χρόνια ασφάλισης στον ΟΓΑ.

Δικαιούμαι την εθνική σύνταξη;

Παδγιώτης Ευάγγελος

Δημοσιεύσεις: 10
Τοποθεσία: Αλεξανδρούπολη
Πολιτικός Μηχανικός

Δημοσιεύτηκε στις: 07/11/2022 12:34

Βασική προϋπόθεση, πέραν της θεμελίωσης του σχετικού δικαιώματος, αποτελεί η μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το προβλεπόμενο κατά περίπτωση όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.

Σε περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης, λόγω γήρατος, υποβάλλεται, μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ο έλεγχος ως προς την πλήρωση ή μη της ανωτέρω προϋπόθεσης, επεκτείνεται, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Μοσχόπουλος Παναγιώτης

Δημοσιεύσεις: 12
Τοποθεσία: Τρίκαλα, Ελλάδα
Δημόσιος Υπάλληλος

Δημοσιεύτηκε στις: 08/11/2022 07:50

Σύμφωνα με το αθρ. 7 το ν.4387/2016 η εθνική σύνταξη ορίζεται ως εξής

1. Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σε όλους, όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

2. Ειδικά, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος, η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Η μόνιμη διαμονή για τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύεται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε αυτούς. Το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Η κατά τα ανωτέρω μείωση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165).