myKodiko

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό τόπο forum.kodiko.gr, τις σελίδες και τις υπηρεσίες του, τεκμαίρεται αμάχητα ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι εκτιθέμενους όρους και τις συνθήκες χρήσης, αποδεχόμενοι αυτούς ανεπιφύλακτα καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών που το forum.kodiko.gr παρέχει.

Τους όρους αυτούς η ιδιοκτήτρια εταιρεία του forum.kodiko.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, τροποποιήσει, αφαιρέσει ή προσθέσει μέρος τους οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά τους όρους για πιθανές αλλαγές. Η εξακολούθηση από εσάς της χρήσης του δικτυακού τόπου forum.kodiko.gr, των σελίδων και των υπηρεσιών του, μολονότι επήλθε αλλαγή των όρων χρήσης, συνεπάγεται την αποδοχή από μέρους σας των εκάστοτε τροποποιημένων όρων.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Για την περιήγηση στις πληροφοριακές σελίδες του forum.kodiko.gr απαιτείται από τον επισκέπτη/χρήστη να εγγραφεί στο forum.kodiko.gr. Με την εγγραφή του ο χρήστης δηλώνει αυτόματα ότι αποδέχεται τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) να παρέχει στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα του forum αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται, και

β) να διατηρεί και να ενημερώνει επιμελώς τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε αυτά να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι πληροφορίες αυτές είναι απόρρητες και σε καμία περίπτωση δεν δίνονται σε τρίτους. Η ιδιοκτήτρια αυτής της σελίδας ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών σε περίπτωση (ψηφιακής) διάρρηξης της σελίδας ή της βάσης δεδομένων αυτής.

Απαγορεύεται η χρήση στο όνομα χρήστη (username) κάθε προσβλητικού, υβριστικού και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπούς όρου ή χαρακτηρισμού.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Το forum.kodiko.gr παρέχει στους επιλεγμένους από την ιδιοκτήτρια χρήστες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) τη δυνατότητα αποστολής/ανταλλαγής μεταξύ τους προσωπικών μηνυμάτων.

Προς χρήση αυτής της δυνατότητας και εφόσον την επιθυμούν, οι επιλεγμένοι χρήστες καλούνται να εγγραφούν ως μέλη, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ο επιλεγμένος χρήστης, και πλέον μέλος, θα έχει τη δυνατότητα αποστολής προσωπικών μηνυμάτων κάνοντας χρήση των κωδικών που θα του χορηγηθούν από την ιδιοκτήτρια εταιρεία του forum.kodiko.gr.

Τα μέλη/χρήστες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) παραμένουν αποκλειστικώς υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη/χρήστες οφείλουν να μην κοινοποιούν σε οποιονδήποτε τα στοιχεία του λογαριασμού τους (ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά: το όνομα χρήστη και τον κωδικό εισόδου) και συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως τους υπεύθυνους του forum.kodiko.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε επελθούσα ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη/χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό (account) τους στο τέλος κάθε χρήσης (logout).

Το forum.kodiko.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αδυναμία ή αμέλεια των μελών να σεβαστούν και να τηρήσουν την παρούσα ρήτρα. Απαγορεύεται ρητά η περιήγηση στο forum.kodiko.gr και η αποστολή προσωπικών μηνυμάτων από μέλος/χρήστη ή μη μέλος κάνοντας χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήστη και γενικότερα του λογαριασμού (user account) άλλου μέλους /χρήστη, ακόμη και αν το άλλο μέλος/χρήστης του οποίου έγινε χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήστη και γενικότερα του λογαριασμού του (user account) έδωσε τη ρητή του συναίνεση ή συγκατάθεση, είτε δηλαδή προ της χρήσης είτε και κατόπιν αυτής.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Κατά τη χρήση των υπηρεσιών του  forum.kodiko.gr συνιστάται η χρήση της ελληνικής ή και της αγγλικής γλώσσας.

Κατά τη χρήση των υπηρεσιών του forum.kodiko.gr συνιστάται αυστηρά η μη αναφορά των χρηστών/μελών σε κάθε είδους προσωπικά στοιχεία ή δεδομένα, δικά τους ή τρίτων προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, το forum δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/μελών από τρίτους.

ΥΠΟΧΡEΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν και υποχρεούνται να μην κάνουν χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του forum.kodiko.gr για:

• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο ή/και οτιδήποτε άλλο συνιστά ποινικό αδίκημα.

• Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

• Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των σελίδων και των υπηρεσιών του forum.kodiko.gr.

• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam e-mails) και οποιαδήποτε άλλης μορφής ανεπιθύμητη προώθηση περιεχομένου, είτε με άμεσο, είτε με έμμεσο τρόπο.

• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/ και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, παρεισφρήσουν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

• Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του forum.kodiko.gr.

Τυχόν παραβίαση των ανωτέρω παρέχει στην ιδιοκτήτρια το δικαίωμα να διαγράφει την εν λόγω ανάρτηση ή και να προβαίνει σε αναστολή χρήσης ή αποκλεισμό του χρήστη/μέλους από το forum.kodiko.gr. Προς τον σκοπό αυτό το forum.kodiko.gr δικαιούται και καταγράφει τα IP των εγγεγραμμένων χρηστών, με σκοπό την προστασία από τυχόν παράνομες ενέργειες.

Ο χρήστης/μέλος του forum.kodiko.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το forum.kodiko.gr δεν κάνει προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου που αναρτούν οι χρήστες/μέλη του, αλλά ότι το forum.kodiko.gr και οι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των σελίδων και των υπηρεσιών του forum.kodiko.gr. Επίσης, το forum.kodiko.gr και οι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων του forum.kodiko.gr εκφράζει τις απόψεις και τη γνώμη του εκάστοτε συντάκτη του και η ιδιοκτήτρια του forum δεν εγγυάται την ορθότητα αυτών.

 Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του διαδικτύου (Ιnternet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το forum.kodiko.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το forum.kodiko.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει, μόνιμα ή προσωρινά, τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει, μόνιμα ή προσωρινά, τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα ή/και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (Links to 3rd Party Websites)

Το forum.kodiko.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links), υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών καταχωρήσεων παντός τύπου. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το forum.kodiko.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων και των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του forum.kodiko.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ιδιοκτήτριας του forum.kodiko.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε επιτρέπεται να αποτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από το forum.kodiko.gr, χωρίς ποτέ να θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του forum.kodiko.gr. Ο χρήστης/μέλος του forum.kodiko.gr συναινεί στην περαιτέρω χρήση ή εκμετάλλευση (εμπορική ή άλλη) από την ιδιοκτήτρια του forum.kodiko.gr οποιασδήποτε μορφής αρχείων αποστείλει προς την ιστοσελίδα (ενδεικτικά: εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα ή υπηρεσίες που αποστέλλει σε αυτόν τον δικτυακό τόπο) χωρίς να απαιτείται προς τούτο η προηγούμενη παραχώρηση τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων και χωρίς να δημιουργείται η αξίωση για αμοιβή ή αποζημίωση. Διευκρινίζεται ότι, ακόμη και σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του forum για οποιονδήποτε λόγο, όλο το ανωτέρω περιεχόμενο ανήκει αποκλειστικά στην ιδιοκτησία της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ιστοτόπου και όχι στους εκάστοτε συντάκτες των κειμένων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, το forum.kodiko.gr ΔΕΝ φέρει ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του forum.kodiko.gr, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του forum.kodiko.gr παρέχονται “όπως ακριβώς είναι”, χωρίς καμία εγγύηση, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στον μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με τον νόμο, το forum.kodiko.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις, εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων -όχι όμως περιοριστικά- αυτών οι οποίες αφορούν την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Το forum.kodiko.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά τους θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα ούτε ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το forum.kodiko.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι servers μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών/μελών δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το forum.kodiko.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών στα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων θα αναλαμβάνει το μέλος/ χρήστης και σε καμία περίπτωση το forum.kodiko.gr.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (NEWSLETTERS)

Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters), τα οποία το μέλος/χρήστης του forum.kodiko.gr λαμβάνει εθελοντικά με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του forum.kodiko.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το forum.kodiko.gr διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών όπως και το δικαίωμα διαγραφής του από αυτές.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του forum.kodiko.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν περιέχει το σύνολο των όρων που ισχύουν μεταξύ του forum.kodiko.gr και του μέλους/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνον αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν ανακύψει από ή κατά τη χρήση των υπηρεσιών του forum.kodiko.gr, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

Copyright © 2022 kodiko.gr All rights reserved.
Version 0.1.0